Stan czynnościowy górnych dróg oddechowych studentów Śląskiej Akademii Medycznej

Radosław Śpiewak

Koło STN przy II Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalina, Opiekun Koła i pracy: dr n. med. Piotr Brewczyński.

Źródło: Śpiewak R. Stan czynnościowy górnych dróg oddechowych studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Ann Soc Doctr Stud Acad Med Siles 1994; 20: 119-123. (PDF)

Słowa kluczowe: rynomanometria aktywna przednia, drożność nosa, czynniki regulacyjne

Rynomanometria jest obiektywną metodą badania stanu czynnościowego jamy nosowej. Metodę tę zapoczątkowano w 1895 roku [9]. Od 1958 roku, dzięki rozwojowi techniki, możliwe stało się powszechniejsze zastosowanie rynomanometrii w badaniach klinicznych [18]. Omawiana metoda początkowo stosowana była głównie w monitorowaniu przebiegu leczenia, gdyż różnorodność rozwiązań technicznych i procedur pomiarowych uniemożliwiała stworzenie jednolitych norm niezbędnych do interpretacji pojedynczego badania [11]. Podjęte w latach 70-tych próby standaryzacji zostały uwieńczone w 1981 roku opublikowaniem ogólnych zaleceń dotyczących techniki i zasad przeprowadzania pomiarów rynomanometrycznych [10]. Umożliwiło to porównywanie wyników uzyskanych w różnych ośrodkach oraz opracowanie norm populacyjnych [2]. Ostateczną treść zaleceń Komitetu Normalizacji Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego zatwierdzono w 1983 roku [4].

Celem przedstawionej pracy było rynomanometryczne zbadanie stanu czynnościowego górnych dróg oddechowych studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i porównanie uzyskanych wyników z normami zalecanymi w Europie Zachodniej.

Materiał i metoda

Zbadano 16 studentów (8 kobiet i 8 mężczyzn w wieku od 24 do 30 lat), którzy w 3 tygodniu maja 1992 roku, odbywając zajęcia w jednej z klinik, wyrazili zgodę na udział w eksperymencie. Nikt z badanych nie zgłaszał dolegliwości ze strony dróg oddechowych. Wszyscy od co najmniej 5 lat mieszkali w województwie katowickim przez więcej niż 9 miesięcy w roku. Obserwacje prowadzono po półgodzinnym spoczynku i adaptacji badanego do warunków pomieszczenia w którym przeprowadzano doświadczenie (temp. 24°C). Ochotników zbadano w ciągu dwóch kolejnych dni, między godziną 13.00 a 15.00. Badanie wykonano w pozycji siedzącej, aparatem Rhinotest MP 500 firmy EVG Electronic (RFN). Zastosowano rynomanometrię aktywną przednią [1]. Pomiaru badanych wielkości dokonywano przy różnicy ciśnień między nozdrzami przednimi i tylnymi wynoszącej 150 Pa, zgodnie z zaleceniem Komitetu Standaryzacji. Otrzymane wyniki porównano z normami zalecanymi w Europie Zachodniej (tab. I). Uwzględniając wymienione zalecenia [2], zinterpretowano uzyskane rezultaty. Analizowano przepływ całkowity (flow sum.), wskaźnik przepływu (flow ratio) i przyrost przepływu (flow inc.).

Tabela I. Nazwy polskie i oznaczenia międzynarodowe rozpatrywanych parametrów oraz zalecane normy wraz z przyjętymi jednostkami wg [2] i [4]
Parametr Oznaczenie Zakres normy Jednostka
Przepływ całkowity przy 150 Pa flow sum. > 870 cm3 s-1
Przyrost przepływu z 75 do 150 Pa flow inc. > 35 %
Wskaźnik przepływu flow ratio 1,00 - 1,50 -

Wyniki

Wyniki przedstawia tabela II. Prawidłową wartość przepływy całkowite osiągnęły u 2 osób. U 5 badanych wielkość przepływu należała do przedziału 500-870 cm3/s. Sugeruje to, że u tych osób istnieje zwężenie przewodów nosowych średniego stopnia. U 9 studentów z badanej grupy wartość przepływu była niższa od 500 cm3/s, wskazując na znacznego stopnia ograniczenie drożności nosa. Przyrost przepływu był niższy od przyjętej normy wynoszącej 35% u trzech studentów - u 2 jednostronnie, a u jednego badanego po obu stronach.

Tabela II. Wyniki badania rynomanometrycznego grupy 16 studentów
Badany Flow sum. Flow inc. R Flow inc. L Flow ratio
SJ k p 870 40 40 1,15
RM k n 295 * 32 * 40 2,18 *
LA k n 468 * 29 * 28 * 14,53 *
KA k p 822 * 48 41 1,04
WK k p 743 * 43 47 1,29
CJ k n 888 40 38 1,60 *
MA k n 471 * 40 59 2,32 *
KJ k p 409 * 42 43 1,11
ZJ m p 234 * 54 233 4,85 *
KN m p 604 * 50 46 1,62 *
SA m n 466 * 84 38 2,32 *
KR m p 536 * 44 40 3,85 *
WL m p 754 * 38 34 * 1,76 *
BW m n 447 * 43 49 1,20
KM m p 380 * 82 43 3,72 *
BG m n 395 * 52 49 1,18
Objaśnienia skrótów: k - kobieta, m - mężczyzna, n - niepalący, p - palący, gwiazdką (*) oznaczono wartości nieprawidłowe.

Niższy od normy przyrost przepływu wskazuje na istnienie dodatkowych zawirowań strugi powietrza przepływającego przez nos, co zazwyczaj jest objawem zaburzeń natury anatomicznej. U 10 badanych wskaźnik przepływu przyjmował wartości wykraczające poza zakres przyjętej normy (1,00 - 1,50), sugerując istnienie znacznej asymetrii między obiema połowami jamy nosa.

Omówienie

Drożność nosa zależy od budowy szkieletu kostnego oraz od stanu czynnościowego błony śluzowej nosa [3,8]. Zmiany grubości błony śluzowej w istotny sposób wpływają na pole przekroju wewnętrznego jamy nosowej, a tym samym na opór nosowy wobec przepływającego powietrza [7]. Regularne zmiany, którym podlega błona śluzowa nosa, określa się mianem "cyklu nosowego" [6].

Poznano wiele czynników mających wpływ na omawiane zjawisko: stan układu wegetatywnego [5] i endokrynnego [19], aktywność fizyczna [17], prężność tlenu i dwutlenku węgla w krwi [16], temperatura i wilgotność powietrza [20]. Stosunkowo niska drożność nosa w badanej grupie w porównaniu z populacją zachodnioeuropejską mogłaby zatem wynikać albo ze zróżnicowania anatomicznego albo z odrębności czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych wpływających na stan funkcjonalny górnych dróg oddechowych.

Cechą wspólną wszystkich badanych było długotrwałe przebywanie w warunkach skażonego środowiska Górnego Śląska. Dotychczasowe obserwacje sugerują, że przemysłowe zanieczyszczenia atmosferyczne tego regionu wywierają patogenny wpływ na drogi oddechowe [12-14]. Na podstawie niniejszej pracy nie można jednak wykluczyć istnienia również innych czynników. Ustalenie przyczyn tak niepokojącego stanu górnych dróg oddechowych studentów wymaga dalszych, obszerniejszych badań uwzględniające nie tylko aspekty czynnościowe, lecz także anatomiczne, histologiczne i toksykologiczne. Celowość podjęcia szerszego opracowania tego problemu potwierdzają wyniki wcześniejszych badań z zakresu otorynolaryngologii na większej populacji studentów, które wykazały w tej grupie znaczne zaburzenia w zakresie narządu słuchu [15].

Wniosek

Parametry stanu czynnościowego górnych dróg oddechowych u 15 spośród 16 przebadanych "zdrowych" studentów Śląskiej Akademii Medycznej nie spełniają norm zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Rynologiczne.

Piśmiennictwo

 1. Bachert C., Berdel D., Enzmann H. i wsp.: Die Bestimmung des nasalen Strömungswiderstandes mit der aktiven anterioren Rhinomanometrie, Allergologie 1990, 13, 56.
 2. Bachmann W.: Die Funktionsdiagnostik der behinderten Nasenatmung, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1982.
 3. Betlejewski S.: Zaburzenia drożności nosa w doświadczalnych i klinicznych badaniach rynospirograficznych, Ann. Acad. Med. Gedanensis 1974, 4, 405.
 4. Clement P.A.R.: Committee report on standardization of rhinomanometry, Rhinology 1984, 22, 151.
 5. Eccles R.: The cental rhythm of the nasal cycle, Acta Otolaryngol. (Stockh.) 1978, 86, 464.
 6. Hasegawa M., Kern E.B.: The human nasal cycle, Mayo Clin. Proc. 1977, 52, 28.
 7. Hasegawa M., Kern E., O'Brien P.C.: Dynamic changes of nasal resistance in human beings, Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1979, 88, 66.
 8. Jones A.S., Lancer J.M., Stevens J.C., Beckingham E.: Nasal resistance to airflow, J. Laryngol. Otol. 1987, 101, 800.
 9. Kayser R.: Die exacte Messung der Luftdurchgängigkeit der Nase, Arch. Laryngol. 1895, 3, 101.
 10. Kern E.B.: Committee report on standardization of rhinomanometry, Rhinology 1981, 19, 231.
 11. Kortekangas A.E.: Problems on the standardization of rhinomanometry, Allergy 1980, 35, 255.
 12. Kossmann S., Pierzchała W., Szyguła J. i wsp.: Badania układu oddechowego u mieszkańców rejonu oddziaływania wybranego zakładu przemysłu metali nieżelaznych, Ann. Acad. Med. Siles. Supl. "Środowisko a zdrowie człowieka", 1984, 115.
 13. Krauze M., Pyda E., Pinkawa E.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na częstość występowania i przebieg kliniczny dychawicy oskrzelowej u dzieci, Ann. Acad. Med. Siles. Supl. "Środowisko a zdrowie człowieka", 1984, 73.
 14. Krauze M., Pyda E., Pinkawa E.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i niektórych innych czynników zewnętrznych na częstość występowania przewlekłego i nawrotowego zapalenia oskrzeli, Ann. Acad. Med. Siles. Supl. "Środowisko a zdrowie człowieka", 1984, 121.
 15. Kumaszka F., Franek A., Janowska J. i wsp.: Badania stanu słuchu studentów pierwszego roku Śląskiej Akademii Medycznej, Ann. Acad. Med. Siles. 1980, 3, 103.
 16. McCaffrey T.V., Kern E.B.: Response of nasal airway resistance to hypercapnia and hypoxia in man, Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1979, 88, 247.
 17. Saketkhoo K., Kaplan I., Sackner M.A.: Effect of exercise on nasal mucous velocity and nasal airflow resistance in normal subjects, J. Appl. Physiol. 1979, 46, 369.
 18. Semerak A.: Objektive Beurteilung der Nasendurchgängigkeit. Laryng. Rhinol. 1958, 37, 248.
 19. Taylor M.: An experimental study of the influence on the endocrine system of the nasal respiratory mucosa, J. Laryngology 1961, 75, 972.
 20. Togias A.G., Naclerio R.M., Proud D.: Nasal challenge with cold, dry air results in release of inflammatory mediators: possible mast cell involvement, J. Clin. Invest. 1985, 76, 1375.

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 30 September 2004, last updated: 9 August 2011.